STT Nhóm sản phẩm Thời gian Bảo hành kể từ ngày mua Thời gian Bảo hành kể từ ngày sản xuất Thời gian Bảo hành Motor Thời gian Bảo hành các linh kiện hao mòn:: Bộ dao xay, đầu trục, cao su đầu trục, hoa khế
1 MÁY LÀM SỮA HẠT
KL990P 24 tháng 30 Tháng 2 năm 3 tháng
KCB4741 24 tháng 30 Tháng 2 năm 3 tháng
KL950 24 tháng 30 Tháng 2 năm 3 tháng
KCB12B 12 tháng 18 Tháng 2 năm 3 tháng
KL-E200 24 tháng 30 Tháng 1 năm 3 tháng
UMB06 12 tháng 18 Tháng 2 năm 3 tháng
UMB08 12 tháng 18 Tháng 2 năm 3 tháng
UMB08 Pro 12 tháng 18 Tháng 2 năm 3 tháng
UMB09 12 tháng 18 Tháng 2 năm 3 tháng
UMB10 12 tháng 18 Tháng 2 năm 3 tháng
V1S 24 tháng 30 Tháng 5 năm 3 tháng
V3 12 tháng 18 Tháng 5 năm 3 tháng
V6S 24 tháng 30 Tháng 5 năm 3 tháng
V6 24 tháng 30 Tháng 5 năm 3 tháng
V9S 24 tháng 30 Tháng 5 năm 3 tháng
V8S 24 tháng 30 Tháng 5 năm 3 tháng
VX 12 tháng 18 Tháng
2 NỒI CHIÊN
KLSTEAM7 24 tháng 30 Tháng
STEAMX 24 tháng 30 Tháng
KLSTEAMSTAR 24 tháng 30 Tháng
KLSTEAMPRO 24 tháng 30 Tháng
Q5 12 tháng 18 Tháng
Q6 12 tháng 18 Tháng
Q10 24 tháng 30 Tháng
KL1200 24 tháng 30 Tháng
KL-1500 24 tháng 30 Tháng
KL6000 24 tháng 30 Tháng
UNSKYBLUE 12 tháng 18 Tháng
UE600 12 tháng 18 Tháng
UE800 12 tháng 18 Tháng
UE1000 12 tháng 18 Tháng
UNSTCOLOR 24 tháng 30 Tháng
US6800 24 tháng 30 Tháng
3 MÁY ÉP CHẬM
KL-530 12 tháng 18 Tháng
KSJ4411 12 tháng 18 Tháng
KL-531 12 tháng 18 Tháng
KSJ4412 24 tháng 30 Tháng
KSJ4413 24 tháng 30 Tháng
KSJ4414 12 tháng 18 Tháng
KSJ4415 12 tháng 18 Tháng
KL-550 12 tháng 18 Tháng
KL-565 24 tháng 30 Tháng
KL-598 24 tháng 30 Tháng
KL-599 24 tháng 30 Tháng
KSJ4473 24 tháng 30 Tháng
USJAC91S 24 tháng 30 Tháng
USJDC71S 24 tháng 30 Tháng
UE580 12 tháng 18 Tháng
UE-525 12 tháng 18 Tháng
4 MÁY XAY SINH TỐ
KEB4111 12 tháng 18 Tháng Không bảo hành linh kiện hao mòn: Bộ dao xay, đầu trục, cao su đầu trục, hoa khế
KEB4112 12 tháng 18 Tháng
KEB4171 12 tháng 18 Tháng
UMB05 12 tháng 18 Tháng
5 NỒI CƠM
UEC1571B 12 tháng 18 Tháng
UEC1572B 12 tháng 18 Tháng
UE625 12 tháng 18 Tháng
UE626 12 tháng 18 Tháng
KL618 12 tháng 18 Tháng
KL619 12 tháng 18 Tháng
KL-620 12 tháng 18 Tháng
KL620-BA 12 tháng 18 Tháng
KL620-NA 12 tháng 18 Tháng
URC812 12 tháng 18 Tháng
6 NỒI ÁP SUẤT
UN-630 12 tháng 18 Tháng
KPC5841 12 tháng 18 Tháng
KL636 12 tháng 18 Tháng
KPC6088 12 tháng 18 Tháng
7 ẤM SIÊU TỐC
UEK1081W 24 tháng 30 Tháng
UEK1782W 24 tháng 30 Tháng
UEK1761S 12 tháng 18 Tháng
UEK1762C 12 tháng 18 Tháng
UE300 12 tháng 18 Tháng
UE302 12 tháng 18 Tháng
KL-301 12 tháng 18 Tháng
8 BẾP TỪ ĐÔI
KL-3800 12 tháng 18 Tháng
KL-3900 12 tháng 18 Tháng
9 BÌNH THỦY
KL-888 12 tháng 18 Tháng
10 NỒI HẤP
UE-680 12 tháng 18 Tháng
UE-560 12 tháng 18 Tháng
UE-660 12 tháng 18 Tháng
11 MÁY HÚT BỤI
KVC2171 24 tháng 30 Tháng
12 NỒI, BỘ NỒI
KL-333 24 tháng 30 Tháng
KL-336 24 tháng 30 Tháng
KL-339 24 tháng 30 Tháng
KL-381 12 tháng 18 Tháng
13 MÁY XAY THỊT
UE-226 12 tháng 18 Tháng
UE-228 12 tháng 18 Tháng